GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij zijn MISALIA LIMITED ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze") met een geregistreerd nummer ΗΕ 447537 and address 15 Vyzantiou, 1e verdieping, kantoor 101, Chryseleousa, Strovolos 2064 Nicosia, Cyprus.

Wij beheren de website samen met andere gelieerde goederen en diensten (gezamenlijk de "Diensten") die deze wettelijke voorwaarden (de "Wettelijke voorwaarden") bevatten of ernaar verwijzen. E-mailadressen voor ons zijn beschikbaar op [email protected]. MISALIA LIMITED biedt softwareoplossingen aan. Het bedrijf maakt en ontwerpt websites en biedt software consulting diensten aan.

Deze Wettelijke Voorwaarden zijn een overeenkomst die u bindt, of u ze nu persoonlijk gebruikt of namens een bedrijf ("u"), met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat u al deze Wettelijke Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt erdoor gebonden te zijn. HET IS U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN U MOET HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN ALS U NIET INSTEMT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN.

1. ONZE DIENSTEN

Het bedrijf DE NAAM levert software voor online platforms. Het bedrijf houdt zich bezig met het maken en ontwerpen van websites en biedt tevens softwareconsultancy aan.

De informatie die u ons geeft wanneer u de Diensten gebruikt, is niet bedoeld voor distributie of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar dit in strijd zou zijn met de wet of een verordening, of waar dit vereist dat wij ons daar registreren. Dientengevolge doet iedereen die ervoor kiest om de Diensten vanuit een ander gebied te gebruiken dit uit vrije wil en is alleen verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, indien en voor zover deze van toepassing zijn.

2. RECHTEN OP INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website lay-out, tekst, foto's en afbeeldingen (gezamenlijk de "Inhoud"), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de "Merken"), zijn eigendom van ons of staan onder licentie van een derde partij.

Gebruik van onze diensten door u

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot de Diensten en het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u rechtmatig toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne bedrijfsdoeleinden. Deze licentie is onderworpen aan uw naleving van deze Wettelijke Voorwaarden, met inbegrip van het onderdeel "VERBODEN ACTIVITEITEN" hieronder.

Indien u gebruik wenst te maken van de Diensten, Inhoud of Merken anders dan uiteengezet in deze sectie of elders in onze Wettelijke Voorwaarden, richt uw verzoek dan aan: [email protected]. Indien wij u ooit toestemming verlenen om enig deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of publiekelijk weer te geven, dient u ons te identificeren als de eigenaars of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor te zorgen dat bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud een auteursrecht- of eigendomsvermelding verschijnt of zichtbaar is.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in en op de Diensten, Inhoud en Merken.

Elke inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten vormt een wezenlijke inbreuk op onze Wettelijke Voorwaarden en uw recht om onze Diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

Stuur uw verzoek naar [email protected] als u de Diensten, Inhoud of Merken op een andere manier wilt gebruiken dan in deze paragraaf of elders in onze Juridische voorwaarden is gespecificeerd. U moet ons vermelden als de eigenaars of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken als wij u ooit toestemming geven om een van onze Inhoud te plaatsen, te reproduceren of publiekelijk weer te geven. U moet er ook voor zorgen dat alle copyright- of eigendomsvermeldingen zichtbaar zijn wanneer u onze Inhoud plaatst, reproduceert of weergeeft.

Wij hebben alle eigendomsrechten op de Diensten, Inhoud en Merken die niet uitdrukkelijk aan u zijn gegeven.

Uw inzendingen

Lees voordat u onze Diensten gebruikt, dit deel en het deel "VERBODEN ACTIVITEITEN" zorgvuldig door om u bewust te zijn van uw (a) verplichtingen en (b) rechten met betrekking tot alle inhoud die u plaatst of uploadt via de Diensten.

Inzendingen: U stemt ermee in alle intellectuele eigendomsrechten op vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie die u rechtstreeks naar ons verzendt met betrekking tot de Diensten (gezamenlijk "Inzendingen") aan ons over te dragen. U erkent dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en het recht hebben op eigendom, gebruik en verspreiding van deze Inzending voor elk rechtmatig doel (commercieel of anderszins), zonder uw toestemming of betaling.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u publiceert of uploadt. Door materiaal via de Diensten bij ons in te dienen, bevestigt u:

-bevestigt u dat u onze "VERBODEN ACTIVITEITEN" hebt gelezen en dat u ermee instemt deze na te leven, en dat u via de Diensten geen Inzendingen zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden die onwettig, intimiderend, hatelijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen, intimiderend, grof, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend zijn;

-garandeert dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u de vereiste rechten en licenties hebt om dergelijke inzendingen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid hebt om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw inzendingen te verlenen;

-garandeert en verklaart dat uw inzendingen geen vertrouwelijke informatie bevatten;

-voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doet van alle morele rechten met betrekking tot dergelijke inzendingen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen, en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons terug te betalen voor alle verliezen die voortvloeien uit uw schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, deze sectie of de wet.

3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u onder meer dat: (1) u meerderjarig bent en instemt met deze Wettelijke Voorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het land waarin u verblijft; (3) u zich geen toegang tot de Diensten zult verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Diensten niet zult gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Diensten niet in strijd zal zijn met enige geldende wet- of regelgeving.

4. ILLEGALE ACTIVITEITEN

Het is u niet toegestaan de Diensten te gebruiken of te betreden voor andere doeleinden dan waarvoor wij ze beschikbaar stellen. De enige commerciële activiteiten die van de Diensten gebruik mogen maken, zijn die welke wij officieel promoten of goedkeuren.

Als gebruiker van de Diensten stemt u ermee in het volgende niet te doen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming:

-systematisch gegevens of andere inhoud uit de Diensten halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory aan te leggen of samen te stellen;

-ons en/of de Diensten in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden;

-een ander individu lastig te vallen, te misbruiken of te verwonden met behulp van informatie verkregen via de Diensten;

-onze agenten of werknemers die u een aspect van de Diensten leveren lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen;

-proberen om beveiligingsfuncties van de Diensten te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Diensten of een deel van de Diensten te beschermen of te beperken;

-kopieën of wijzigingen van de software van de Diensten;

ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren van software die een onderdeel is van of anderszins deel uitmaakt van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de relevante wetgeving.

5. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

Gebruikers van de Diensten kunnen geen materiaal indienen of plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te produceren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, uit te voeren, te verzenden, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of andere materialen (gezamenlijk "Bijdragen"). Andere gebruikers van de Diensten en websites van derden kunnen bijdragen bekijken.

6. LICENTIE VOOR BIJDRAGE

U en de Diensten stemmen in met onze toegang tot, opslag van, verwerking van en gebruik van alle informatie en persoonsgegevens die u verstrekt.

Door ons uw verzoek of andere opmerkingen over de Diensten te sturen, stemt u ermee in dat wij deze opmerkingen voor welk doel dan ook gebruiken en delen zonder u daarvoor te betalen.

Uw Bijdragen zijn volgens ons niet ons eigendom. Al uw bijdragen, evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, blijven volledig uw eigendom. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige claims in uw Bijdragen, die u in enig deel van de Diensten indient. U stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw bijdragen aan de Diensten, omdat u er als enige verantwoordelijk voor bent.

7. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

De inhoud van de Diensten kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangepast of verwijderd om welke reden dan ook. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze Diensten bij te werken. Wanneer de Diensten worden gewijzigd, de prijs ervan wordt verhoogd, ze worden opgeschort of ze worden stopgezet, zijn wij niet verantwoordelijk tegenover u of enige andere persoon.

Wij kunnen niet beloven dat de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn. Het is mogelijk dat we tegen verschillende problemen aanlopen of dat we onderhoud moeten plegen aan de Diensten, waardoor haperingen, vertragingen of fouten ontstaan. Zonder voorafgaande kennisgeving behouden wij ons het recht voor de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins te veranderen. U erkent dat wij niet verplicht zijn u te compenseren voor enig verlies, schade of ongemak als gevolg van uw onvermogen om de Diensten te gebruiken of te openen tijdens dergelijke dienstonderbrekingen of stopzettingen. Niets in deze Wettelijke Voorwaarden wordt geacht ons te verplichten om updates, releases of correcties in verband met de Diensten te verstrekken of deze te onderhouden en te ondersteunen.

8. TOEPASSELIJK RECHT

De wetten van het Cyprus zijn van toepassing op deze Wettelijke Voorwaarden en worden gevolgd in hun definitie. U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden uitsluitend zal worden beslecht door de rechtbanken van het Cyprus.

9. CORRECTIES

Informatie op de Diensten, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en vele andere details, kan orthografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen aan te pakken.

10. GEBRUIKERSGEGEVENS

Om de prestaties van de Diensten te beheren, houden wij een deel van de informatie bij die u naar hen verzendt, evenals informatie over hoe u ze gebruikt. Ondanks het feit dat wij regelmatig een back-up van uw gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u doorgeeft of die betrekking hebben op enige activiteit die u verricht tijdens het gebruik van de Diensten. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u ontslaat ons hierbij van alle claims die u zou kunnen hebben over een dergelijk verlies of beschadiging van gegevens.

11. IN CONTACT KOMEN

Neem contact met ons op via [email protected] als u een probleem hebt met de diensten of meer informatie wilt over het gebruik ervan.